Процедури

Листа на процедури

АНГАЖИРАЊЕ НА ЗАСЕГНАТИТЕ СТРАНИ ЗА ЗЕЛЕНИОТ КЛИМАТСКИ ФОНД ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА


Водич за Зелениот климатски фонд во Северна Македонија


Овој Водич ги содржи основните информации за Зелениот климатски фонд. Целта на Водичот е да ги информира засегнатите страни кои работат во областа на климатските промени и одржливиот развој во Република Северна Македонија - како да пристапат до ресурсите на Зелениот климатски фонд и како да спроведуваат проекти финансирани од Зелениот климатски фонд во земјата.

Информативен леток за ангажираноста на засегнатите страни во врска со Зелениот климатски фонд

Овој информативен леток ги презентира сите активности за ангажман на клучните национални засегнати страни во 2019 година, во рамки на проектот “Поддршка за управување со ефективен национален координативен механизам за Зелениот климатски фонд” - прв проект на Република Северна Македонија од Програмата за подготвеност и подготвителна поддршка на Зелениот климатски фонд. Целта на ангажманот на засегнатите страни е приоретизирање на стратешките климатски инвестиции кои би се финансирале преку Зелениот климатски фонд. Ова исто така вклучува и координација со приватниот сектор во развојот на проектни предлози/идеи, како и целосна примена на политиките на Зелениот климатски фонд за родови, еколошки и социјални прашања.

Политика на Зелениот климатски фонд за родови, еколошки и социјални прашања

При спроведувањето на својот мандат, Зелениот климатски фонд ефективно и правично ќе управува со еколошките и социјалните ризици и влијанија и ќе ги подобри исходите на сите активности финансирани од ЗКФ, при што ќе обезбеди еднакво учество на жени, млади луѓе и други малцинства и високо ранливи групи. Овој информативен леток ги информира клучните засегнати страни во Северна Македонија за Политиката на Зелениот климатски фонд за родови прашања, како и Еколошките и социјални гаранции (ESS) како група стандарди на ЗКФ кои треба да се применуваат во процесите на ангажирање на засегнатите страни на национално ниво и развојот на проекти за финансирање преку Зелениот климатски фонд.
ПРОЦЕДУРА “БЕЗ-ПРИГОВОР”ЗА ПРОЕКТИТЕ ПОДДРЖАНИ ОД ЗЕЛЕНИОТ КЛИМАТСКИ ФОНД ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА


Процедура „Без-приговор“ за проектите поддржани од Зелениот климатски фонд во Република Северна Македонија


Начелото на сопственост на државата е во суштината на активностите кои Зелениот климатски фонд (ЗКФ) ги спроведува во земјите во развој. Фондот цени дека сопственоста на државата е постојан процес, и дека Националниот назначен орган (ННО) има главна улога при поттикнување на институционален развој и ангажираност на засегнатите страни за воспоставување на ефективен механизам за решавање на прашањата поврзани со климата. Процедурата „Без-приговор“ во Северна Македонија ја спроведува ННО за да осигури дека финансирањето преку ЗКФ ќе биде ќе биде транспарентно, во согласност со националните климатски приоритети, стратегии, планови, закони и регулативи, потекнува од земјата, е ефикасно и ги вкучува сите релевантни засегнати страни.

Процедура „Без-приговор“ за проектите поддржани од Зелениот климатски фонд во Република

Начелото на сопственост на државата е во суштината на активностите кои Зелениот климатски фонд ги спроведува во земјите во развој. Фондот цени дека сопственоста на државата е постојан процес, и дека Националниот назначен орган (ННО) има главна улога при поттикнување на институционален развој и ангажираност на засегнатите страни за воспоставување на ефективен механизам за решавање на прашањата поврзани со климата. Овој информативен леток има за цел да ги информира националните засегнати страни во Северна Македонија, за клучните аспекти на начелото на ЗКФ за сопственост на државата, циклусот за одобрување на проекти за ЗКФ и процедурата „Без-приговор“ во Северна Македонија која ја спроведува ННО за да осигури дека финансирањето преку ЗКФ ќе биде ќе биде транспарентно, во согласност со националните климатски приоритети, стратегии, планови, закони и регулативи, потекнува од земјата, е ефикасно и ги вкучува сите.
УПАТСТВО ЗА АКРЕДИТАЦИЈА ЗА СУБЈЕКТИ СО ДИРЕКТЕН ПРИСТАП ДО ЗЕЛЕНИОТ КЛИМАТСКИ ФОНД


Упатство за субјектите што сакаат да се акредитираат како субјекти со директен пристап за Зелениот климатски фонд


Овој документ е подготвен од Организацијата за храна и земјоделство при ООН (ФАО) и Кабинетот на заменикот на претседателот на Владата на Република Северна Македонија задолжен за економски прашања, координација со економските ресори и инвестиции, во рамки на вториот проект на Северна Македонија од програмата за Подготвеност и подготвителна поддршка на Зелениот климатски фонд ‘’Зајакнување на националните капацитети за ублажување и адаптација кон климатските промени и финализирање на Работната програма за Зелениот климатски фонд’’. Документот дава упатства кои треба да ги земат предвид субјектите пред да започнат со постапката за акредитација за Зелениот климатски фонд. Содржи краток опис на главните чекори од процесот за акредитација, информации за најважните политики, како и објаснувања за секој дел од образецот за аплицирање за субјект со директен пристап до Зелениот климатски фонд.

ПОСТАПКА ЗА АКРЕДИТАЦИЈА ЗА ЗЕЛЕНИОТ КЛИМАТСКИ ФОНД


Постапка за акредитација на Зелениот климатски фонд


Овој леток е подготвен од Организацијата за храна и земјоделство при ООН (ФАО) и Кабинетот на заменикот на претседателот на Владата на Република Северна Македонија задолжен за економски прашања, координација со економските ресори и инвестиции, во рамки на вториот проект на Северна Македонија од програмата за Подготвеност и подготвителна поддршка на Зелениот климатски фонд ‘’Зајакнување на националните капацитети за ублажување и адаптација кон климатските промени и финализирање на Работната програма за Зелениот климатски фонд’’. Тoj има за цел да ја подигне свеста кај клучните засегнати страни во Северна Македонија, вклучително национални и локални институции, академски институции, јавни и приватни компании, граѓански организации и други правни лица во врска со процесот на акредитација за Зелениот климатски фонд

ВКЛУЧУВАЊЕ НА ПРИВАТНИОТ СЕКТОР ВО КЛИМАТСКИТЕ АКТИВНОСТИ ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА


Вклучување на приватниот сектор во климатските активности во Република Северна Македонија


Овој леток е подготвен од Организацијата за храна и земјоделство при ООН (ФАО) и Кабинетот на заменикот на претседателот на Владата на Република Северна Македонија задолжен за економски прашања, координација со економските ресори и инвестиции, во рамки на вториот проект на Северна Македонија од програмата за Подготвеност и подготвителна поддршка на Зелениот климатски фонд ‘’Зајакнување на националните капацитети за ублажување и адаптација кон климатските промени и финализирање на Работната програма за Зелениот климатски фонд’’. Документот има за цел да ги информира сите актери од приватниот сектор во Северна Македонија за можностите за вклучување во климатски и зелени инвестиции преку искористување на механизмите за финансирање како што е Зелениот климатски фонд, што може да придонесе кон отпорен и нискојаглероден економски развој, а воедно и ефикасност и профитабилност за приватниот сектор.

Прирачник за климатски инвестиции на приватниот сектор


Овој прирачник го подготви Регионалната канцеларија на ФАО за Европа и Централна Азија, во рамките на проектот од Програмата за подготвеност и подготвителна поддршка на Зелениот климатски фонд „Зајакнување на националните капацитети за ублажување и адаптација кон климатските промени и финализирање на Работната програма за Зелениот климатски фонд на Република Северна Македонија“ како дел од системските напори на ФАО за поддршка на Република Северна Македонија во спроведување на националните заложби во контекст на Конвенцијата на Обединетите нации за климатски промени, фокусирајќи се особено на областите под мандатот на ФАО. Документот има за цел да даде насоки на државните институции, деловни асоцијации и организации, меѓународни организации, развојни и комерцијални банки и приватни компании за поголемо вклучување на приватниот сектор во климатски акции и инвестиции.
НАШИОТ БИЛТЕН

Пријавете се за билтенот “Северна Македонија и Зелениот климатски фонд” за да ги добиете најновите вести за ангажманот на земјата со Зелениот климатски фонд, вклучително приоритети, процедури, ресурси, консултации, вести и настани поврзани со Зелениот климатски фонд во Република Северна Македонија.

 
TOP