Зелен Климатски Фонд

Зелен Климатски ФондЗелениот климатски фонд (ЗКФ) е нов глобален фонд воспоставен со Рамковната конвенција на ОН за климатски промени кој ги поддржува напорите на земјите во развој да одговорат на предизвикот што го носат климатските промени. ЗКФ им помага на земјите во развој да ги ограничат или намалат емисиите на стакленички гасови и да се адаптираат на климатските промени.

Зелениот климатски фонд има за цел да ги насочи климатските финансии со цел да се инвестираат во развој со ниски емисии, отпорен на промените во климата како и да предизвикаат промена на парадигмата во глобалниот одговор на климатските промени, земајќи ги предвид потребите на државите кои се особено ранливи пред нивните влијанија.


Финансиски инструменти на Зелениот климатски фонд

Зелениот климатски фонд нуди грантови, заеми, гаранции и други финансиски инструменти за финансирање на проекти. Исто така обезбедува дополнителни грантови и техничка помош за подготовка на предлог-проекти за финансирање, како и подготвеност на државата и подготвителни работи за ангажман со Фондот, вклучително поддршка за акредитација на номинирани национални субјекти со директен пристап.

Условите на финансиските инструменти за јавниот и приватниот сектор се утврдуваат поединечно, секој по случај.

Некои од главните начела на Фондот се:

  • Грантовите треба да се приспособат на маргиналниот трошок или на премијата за ризикот која е потребна за да се постигне одржливост на инвестицијата, или пак да се доволни да се покријат трошоците за специфични активности како што е техничка помош;
  • Нивото на концесионалните услови не треба да влијае врз инвестицијата која и инаку би се случила, вклучувајќи ги тука и инвестициите од приватниот сектор;
  • Се зема предвид капацитетот за задолженост на примателот;
  • Се промовира долгорочна финансиска одржливост и максимизирање на левериџот кај финансирање од приватни извори.

Пристап до Зелениот климатски фонд

Постојат пет начини за пристап до ресурсите на ЗКФ кои може да ги користат националниот назначен орган (ННО) и избраните националните субјекти во партнерство со субјектите со директен пристап или меѓународните акредитирани субјекти, во зависност од потребите на државата, од фазата во која е државата во процесот на сопственост и во која фаза на подготовка е проектот.

ННО е вклучен низ целиот процес, во сите овие начини за пристап до ЗКФ, преку спроведување на активности за подготвеност на државата, генерирање и прифаќање предлог-проекти, прифаќање на националните субјекти за акредитација или преку надзор над спроведувањето на проектите.Кратки информации за Зелениот климатски фонд
Северна Македонија
2019
НАШИОТ БИЛТЕН

Пријавете се за билтенот “Северна Македонија и Зелениот климатски фонд” за да ги добиете најновите вести за ангажманот на земјата со Зелениот климатски фонд, вклучително приоритети, процедури, ресурси, консултации, вести и настани поврзани со Зелениот климатски фонд во Република Северна Македонија.

 
TOP