Северна Македонија се подготвува за координација и приоретизација на климатските инвестиции на национално ниво, со цел добивање поддршка од Зелениот климатски фонд

Проектот „Поддршка за управување со ефективен национален координативен механизам за Зелениот климатски фонд“ ги ангажира сите релевантни засегнати страни во еден консултативен процес, чија цел е да се приоретизираат стратешките климатски инвестиции кои ќе се финансираат од ЗКФ.

Организирани настани
Консултирани учесници
Вклучени организации

Консултациите со релевантните засегнати страни треба да обезбедат целосна усогласеност на избраните приоритети за ЗКФ со националните планови и стратегии и со другите тековни активности на национално ниво. Тие се спроведуваат преку консултативни настани на кои присуствуваат сите релевантни засегнати страни, односно претставници од националните институции, приватниот сектор, граѓанскиот сектор, академските установи и меѓународните организации.

Ангажманот со Зелениот климатски фонд преку Програмата за подготвеност овозможува државата да ги консолидира своите напори за национално и глобално влијание и да ја насочи својата економија кон одржлив и зелен развој. Понатаму, тој помага различните засегнати страни кои работат на активности поврзани со климатските промени да ја согледаат поврзаноста на климатските промени со други прашања, како и важноста на тесната соработка и транспарентноста.

Календар на настани

Кликнете на настан за да добиете повеќе информации за минатите или претстојните активности поврзани со ГКФ, климатските активности и одржливиот развој во Република Северна Македонија и на глобално ниво.


Глобални настани поврзани со климатска акција и одржлив развој

Настани поврзани со ЗКФ во Северна Македонија

Глобални настани на ЗКФ

Тековни проекти

Поддршка за управување со ефективен национален координативен механизам за Зелениот климатски фонд

Проектот “Поддршка за управување со ефективен национален координативен механизам за Зелениот климатски фонд” е првиот проект...

Прочитај повеќе

Зелени градови

Проектот Зелени градови има цел да овозможи премин на градовите кон урбан развој со ниски емисии и отпорност на климата.

Прочитај повеќе
Зелен Климатски Фонд

Северна Македонија и Зелениот климатски фонд - Проектен билтен

Овој билтен заеднички го изработуваат Кабинетот на заменикот претседател на Владата на Република Северна Македонија одговорен за економски прашања, како Национален назначен орган (ННО) за ЗКФ и Организацијата за храна и земјоделство на Обединетите нации (ФАО), во рамките на проектот „Поддршка за управување со ефективен национален координативен механизам за Зелениот климатски фонд“.

Целта на билтенот е навремено информирање на сите национални засегнати страни во Република Северна Македонија (национални институции, владини агенции, приватниот сектор, граѓанскиот сектор, академските установи и меѓународните организации) за постигнувањата при спроведувањето на проектот и за најновите активности поврзани со ЗКФ на национално ниво, во согласност со националните приоритети и другите тековни иницијативи во врска со климатските промени. Тој содржи новини за приоритетите, процедурите, консултациите, како и новости и настани во врска со ЗКФ во Република Северна Македонија.

   Дали имате предлози? Оставете ни коментар.

НАШИОТ БИЛТЕН

Пријавете се за билтенот “Северна Македонија и Зелениот климатски фонд” за да ги добиете најновите вести за ангажманот на земјата со Зелениот климатски фонд, вклучително приоритети, процедури, ресурси, консултации, вести и настани поврзани со Зелениот климатски фонд во Република Северна Македонија.

 
TOP